Styrelsens ansvarsområden


Håkan Arnstad – Ordförande. – Leder styrelsens arbete och ser till att föreningens stadgar följs, kontaktperson för nya medlemmar.


Bo Eiserman – Kassör – Ansvarar för bokföring, upprättar balans- och resultaträkningar samt gör underlag för budget.


Birgitta Sjödelius – Sekreterare – Skriver protokoll på styrelsemöten och årsmöten, ansvarar för medlemsförteckning.


Anneli Armstrong – Ledamot – Ansvarar för turneringar och hemsidan.


Kjell Windelhed – Ledamot – Ansvarar för underhållsplan för banorna.