Skip to content

Styrelsens ansvarsområden


Håkan Arnstad- ordf. – Leder styrelsens arbete och ser till att föreningens stadgar följs, kontaktperson för nya medlemmar
Bo Eiserman- kassör – ansvarar för bokföring, upprättar balans- och resultaträkningar samt gör underlag för budget
Birgitta Sjödelius- sekreterare – Skriver protokoll på styrelsemöten och årsmöten, ansvarar för medlemsförteckning
Anneli Armstrong – ledamot – ansvarar för turneringar och hemsidan
Kjell Windelhed- ledamot – ansvarar för underhållsplan för banorna